GDPR

Zpracování osobních údajů

Aktivním označením příslušného políčka v registraci uchazeče / uchazečky uděluji společnosti Alpha Automation, s. r. o., se sídlem Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 24831484, telefonní číslo: +420 734 205 209, e-mail: info@alpha-automation.cz ("Společnost"), v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení") souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu:

Aktivním označením příslušného políčka v registraci uchazeče / uchazečky dále prohlašuji, že:

​​Informace provozovatele o zpracování osobních údajů uchazeče / uchazečky o zaměstnání podle ustanovení Článku 13 Nařízení

Společnost oznamuje dotčené osobě (uchazeči / uchazečce o zaměstnání v Společnosti) následující informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů v informačních systémech Společnosti:

1. Identifikační a kontaktní údaje Provozovatele

Provozovatelem je společnost Alpha Automation, s. r. o., se sídlem Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 24831484, telefonní číslo: +420 734 205 209, e-mail: 2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu

Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu uchazeče / uchazečky o zaměstnání v Společnosti budou zpracovávány pro účely výběrového řízení na pracovní pozici v Společnosti a řádného vedení evidence uchazečů o zaměstnání v společnosti.

Osobní údaje budou zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z vyplněné registrace uchazeče / uchazečky a příloh a v rozsahu osobních údajů poskytnutých Společnosti bez ohledu na formu jejich poskytnutí (v životopisu, motivačním dopise, jakýchkoli jiných dokumentech zaslaných uchazečem / uchazečkou Společnosti, na základě formuláře Společnosti, ústně na osobním pohovoru v společnosti apod.).

3. Právní základ zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu

Právním základem pro zpracovávání osobních údajů uchazeče / uchazečky o zaměstnání je jeho / její písemný souhlas udělen Společnosti podle Článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

4. Identifikace příjemce osobních údajů

Příjemci osobních údajů uchazeče / uchazečky o zaměstnání budou zaměstnanci Společnosti pověření na jejich zpracování.

5. Přenos osobních údajů do třetí země

Společnost neprovádí přenos osobních údajů do třetích zemí.

6. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchazeče / uchazečky se uchovávají na dobu 2 let nebo do písemného odvolání (ať už úplného nebo částečného) souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazečem / uchazečkou.

7. Práva uchazeče/uchazečky o zaměstnání ve Společnosti

Právo na přístup k osobním údajům
Dotyčná osoba má právo získat potvrzení od Společnosti, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Pokud Společnost takové osobní údaje zpracovává, dotyčná osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace stanovené v Článku 15 Nařízení (Například o účelu a době zpracování osobních údajů, zdroji osobních údajů a jiné).

Právo na opravu osobních údajů
Dotyčná osoba má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nesprávně nebo neúplné údaje, které se jí týkají.

Právo na výmaz osobních údajů (právo na zapomnění)
Dotyčná osoba má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jí týkají.

Společnost je povinna bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky podle Článku 17 Nařízení (například osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, na který se získaly nebo jinak zpracovány, dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání osobních údajů, dotyčná osoba zpochybňuje zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo se osobní údaje zpracovávají nezákonně).

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dotyčná osoba má právo na to, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů podle Článku 18 Nařízení (pokud například dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Společnosti ověřit jejich správnost, zpracování je protizákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, Společnost již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku).

Pokud se zpracování osobních údajů omezilo, s výjimkou uchovávání, může osobní údaje Společnost zpracovávat pouze se souhlasem dotčené osoby nebo na účely právního nároku na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

Právo na přenos osobních údajů

Dotyčná osoba má právo získat své osobní údaje, které poskytla Společnosti a tyto přenést dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné. Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje od Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo namítat zpracovávání osobních údajů

Dotyčná osoba má právo namítat zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace nebo pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

Společnost nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, Společnost dále osobní údaje na účel přímého marketingu nebude zpracovávat.

Uchazeč si může uplatnit některé z výše uvedených práv písemně na adrese Společnosti nebo elektronicky na e-mailové adrese

8. Právo na odvolání souhlasu

Uchazeč / uchazečka o zaměstnání má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, poskytnutých na základě souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být uchazeč / uchazečka o zaměstnání o této skutečnosti informován / informována. Uchazeč / uchazečka o zaměstnání může souhlas odvolat stejným způsobem jakým souhlas udělil / a, tj. jeho zasláním na e-mailovou adresu nebo poštou na adresu Společnosti.

9. Právo podat stížnost podle ustanovení Článku 77 Nařízení

Uchazeč / uchazečka o zaměstnání má právo podat stížnost orgánu dozoru podle ustanovení Článku 77 Nařízení, pokud se domnívá, že zpracování jeho / jejích osobních údajů je v rozporu s ustanoveními Nařízení, a to zejména v členském státě EU jeho / její obvyklého pobytu, místa práce nebo údajného porušení.

Kontrolním orgánem, kterému je stížnost lze podat, je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Zákonný požadavek / Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů uchazečem / uchazečkou o zaměstnání je dobrovolné a uchazeč / ka nemá povinnost poskytnout jakékoliv osobní údaje, které mají být zpracovávané na základě souhlasu.

V případě poskytnutí osobních údajů uchazečem / uchazečkou v nedostatečném rozsahu pro zařazení do výběrového řízení nebo k dalšímu zpracování žádosti o registraci, nebude ze strany Společnosti možné pokračovat s uchazečem / uchazečkou ve vedení pracovního pohovoru, resp. zprostředkování zaměstnání, protože Společnosti nebude uchazečem / uchazečkou poskytnut dostatečný podklad.

11. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Společnost neuskutečňuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.